Bild Laddas… Bild Laddas…
bild ladas…
SKKs tidskrift Hundsport
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…
Bild Laddas…

På tiden med lag mot tidelag

Det är lätt att avfärda något så obehagligt och för allmänheten tabubelagt som sexuellt utnyttjande av djur. Man förknippar det gärna med gamla tider.
Nutida vetenskapliga rapporter ger dock alarmerande besked om att företeelsen inte är att betrakta som passé, utan att den i allra högsta grad är aktuell även i vårt moderna samhälle. I Sverige finns ingen lag som klart förbjuder tidelag och djurpornografi.

Bild Laddas…Veterinär Johan Beck-Friis, informations- och djurskyddsansvarig på Sveriges Veterinärförbund, säger att man inom förbundet på senare tid märkt en ökning av sex med djur. Den oroande tendensen kan bla avläsas i ett växande antal webbsidor med djurpornografiskt innehåll, ett utökat öppet utbud av djursexfilmer hos videouthyrare samt fler uppgifter om sexuellt utnyttjade djur från olika veterinärer och från institutioner.

Man kan givetvis fråga sig om detta reflekterar en reell ökning eller bara en större öppenhet och uppmärksamhet runt företeelsen sexuella handlingar med djur, som egentligen pågått i oförändrad omfattning hela tiden. Det viktiga är dock att kunna konstatera att fenomenet existerar i vårt samhälle och att vi måste komma överens om hur vi ska bemöta och hantera situationen.

Uppmärksammad ökning av problemet
En stor brittisk undersökning från 2001 antyder att mer än vart tjugonde sällskapsdjur (mest hund men även katt), som besökt veterinär för skada som inte berott på olyckshändelse, hade fått sina skador på grund av sexuella övergrepp. Skadorna liknade de skador som är typiska vid sexuellt utnyttjade av barn. Åkommorna var i huvudsak koncentrerade till vagina, vulva, testiklar, penis samt anus och ändtarm.

Vid ett försök till översättning till svenska förhållanden menar Johan Beck-Friis att det skulle innebära att 200–300 hundar och katter skadas varje år av sexuellt övervåld. Han är mån om att påpeka att uppgiften måste ses som mycket ungefärlig. Den ger ändå skäl till eftertanke.

Förutom de fysiska skadorna lider naturligtvis djuren även psykiskt vid övergrepp, vilket är viktigt att komma ihåg.

Psykiskt lidande av sexuella övergrepp
Om en hund har fysiska skador är det uppenbart att den har ont. Men om hunden inte uppvisar några blessyrer. Kan man då avgöra om en hund blivit utsatt för sexuellt övergrepp, hur märker man det i så fall och lider hunden egentligen av det?

Förövaren anser ofta att hunden tycker om behandlingen, som den blir utsatt för, eftersom den inte gör något motstånd.

Vi utnyttjar ju hunden på så många andra sätt. Varför kan vi då inte göra det inom det sexuella området?? Detta var vad jag nyligen hade att ta ställning till i radioprogrammet Front, där ämnet tidelag var på tapeten.

Eftersom vi inte kan fråga en hund vad den varit med om, kan vi bara få indikationer om orsakssammanhang utifrån de beteenden som hunden uppvisar. En plötsligt uppträdande förändring i hundens beteende talar för att något har inträffat, som påverkat hunden. Om en annars öppen och tillgänglig hund oväntat blir tillbakadragen eller aggressiv inför en speciell människa eller för folk i allmänhet, kan man dra slutsatsen att hunden upplevt något som fått den att förknippa mänskliga varelser med obehag. Något har hänt som fått den att mista förtroendet.

Hur hunden reagerar står i relation både till hundens mentalitet och till den olustfyllda upplevelsen. En negativ association kan naturligtvis uppstå genom olyckliga omständigheter och behöver inte vara ett resultat av ett övergrepp från människan.

Sexuellt utnyttjade hundar kan bli extremt rädda om sin bakdel, få en hukande gång och ömma vid beröring av bakpartiet. Sådana beteenden kan självklart även ha andra orsaker, vilket kan göra signalerna svårbedömda.

Man kan konstatera att djurs sätt att kommunicera med varandra till stor del är artspecifikt. Individer inom arten reagerar ändamålsenligt på varandras signaler. De har samma språk. Ju längre ifrån varandra två arter är släktmässigt, desto svårare har de att över huvud taget begripa varandra.

Beteenden som är hårt programmerade, och till största del bestämda från födelsen, är i mycket liten grad påverkbara av inlärning. Vi kallar i dagligt tal sådana beteenden för instinkter. Till den kategorin hör många för överlevnaden fundamentala beteenden som tex de sexuella. Här är nyanserna i signalerna ytterst subtila och beteenden som inte passar in i ”parningspusslet” leder till frustration, som i sin tur ofta resulterar i aggressiva handlingar eller rädsla hos den uppvaktade eller utsatta parten. En ytterst finslipad kommunikation är en förutsättning för att en naturlig parning skall komma till stånd.

Bild Laddas…Lever nära men står långt ifrån
Hund och människa ligger långt ifrån varandra släktmässigt sett även om vi, som socialt flocklevande djur, liknar varandra i mångt och mycket. Trots att hunden anses vara människans bästa vän och hur mycket vi än älskar den, blir aldrig hunden en människa och är inte under några omständigheter lämplig som en sexualpartner. Människor kan ägna sig åt sexuella handlingar enbart för att det är roligt eller i sammanhållande syfte.

Målet för en sexuellt motiverad hund är parning (med annan hund), där den övergripande biologiska funktionen naturligtvis är att få sprida sina gener vidare i producerad avkomma. Att signalsystemet är olika hos olika arter motverkar hybridisering även mellan relativt närstående arter i naturen.

Olika fortplantningsbeteenden gör risken mindre att slösa bort energi och könsceller på något som inte kan leda till en befruktning eller fertil avkomma.

Oförmågan att synkronisera parningsbeteenden mellan hund och människa gör att sexuellt närmande från människa till hund nästan alltid är föranlett av någon form av våld eller tvång. Människan utnyttjar här en beroendeställning och social position som ledare över hunden. Många lite vekare hundar gör allt för att underordna sig och vara till lags i situationer där husse, matte eller den som styr hunden finns med. En alltför kraftfull och dominant inverkan på en undergiven hund kan leda till att hunden mår dåligt, känner sig rädd och osäker samt blir krypig på ett mycket ängsligt sätt.

Ett vilt flocklevande hunddjur som befinner sig under sådan psykisk press har möjligheten att ge sig av från flocken och försöka bygga upp ett nytt liv någon annanstans. För familjehunden finns inte den utvägen. Den är fångad i människoflocken och blir som en initiativlös slav under en sådan herre och ledare. Det finns likheter mellan pedofili och sexuellt utnyttjande av djur. I båda fallen utnyttjar människan sin maktställning gentemot försvarslösa och psykiskt svagare eller underdåniga individer, som inte är kapabla att framföra sin korrekta ståndpunkt.

"Förövaren" i det bandade inslaget i det nämnda radioprogrammet förstod inte varför man inte kunde utnyttja hunden sexuellt, när vi tvingar den till så många andra för hunden onaturliga handlingar. Domesticeringen, övergången från hundens vilda ursprungsform till sällskapsdjur, har naturligtvis inneburit förändringar för hunddjuret. Men människans och hundens samvaro bygger på ömsesidig nytta och välmående. Att utsätta hunden för våld är aldrig tillrådligt.

Att däremot åsamka den visst obehag i vissa situationer är ofrånkomligt. Det gäller då oftast att få hunden att avbryta ett oönskat beteende, ett beteende som inte är förenligt i vårt liv tillsammans eller som inte är möjligt inom samhällets lagar och förordningar. Det handlar i huvudsak om att lära hunden hyfs och fason, visa vad som är rätt och fel – vilket i en förlängning även skyddar och gagnar hunden. För att tillrättavisningen ska bli tydlig och för att den ska få önskvärd effekt måste den efterföljas av en positiv uppmuntran när hunden uppfattat hur den ska uppföra sig. På så vis försvinner det momentant obehagliga.

Flykt inåt…
Så länge en hund upplever något som obehag agerar den för att fysiskt eller psykiskt bli av med det. Den försöker då att öka avståndet till det, den inte tycker om. Hunden kan göra detta offensivt genom att skrämma bort det otäcka och tex resa ragg, morra, visa tänderna eller gå till angrepp. En annan väg att öka ett geografiskt avstånd till det olustbetonade är att bli defensiv och själv ta till flykten och springa sin väg.

Men så finns ytterligare en möjlighet att fly och det är att försvinna in i sig själv. Detta avståndstagande kan inte mätas i antal metrar utan beskrivs bäst som en mental flykt.

Om hunden blir illa behandlad och det inte hjälper vad den än gör för att komma undan, kan det resultera i att hunden stänger av sig själv känslomässigt. Den reagerar inte och förblir bara stilla oavsett vad som händer i omgivningen.

Eftersom hunden inte gör något motstånd kan ett sådant beteende, för ett otränat öga, misstolkas till att hunden finner sig i situationen och ?är med? på vad som händer. Det beskrivna mycket passiva förhållningssättet betyder inte att hunden mår bra och är lugn. Det ger i stället uttryck för högsta grad av stress och ohälsa. Om detta går tillräckligt långt och hunden utsätts för upprepat obehag, där den upplever att den inte kan påverka situationen, kan det leda till ett tillstånd som kallas för "inlärd hjälplöshet".

Vetenskapliga undersökningar har visat att om hundar försätts i situationer där de helt saknar möjligheten att påverka eller kontrollera obehag, så kan de lära sig att de är hjälplösa vad som än händer. I sin mest utpräglade form saknar sådana hundar förmågan att i ett annat fall lära sig att kontroll kan vara möjlig. De kryper bara ihop och är totalt initiativlösa och apatiska. Inlärd hjälplöshet tycks vara ett allmänt spritt fenomen bland olika djurgrupper. Tillståndet påminner om ångest och vissa former av mänskliga depressioner.

Om vi antar att hunden på något vis kan tänkas uppleva en sexuell handling mellan hund och människa som lustfylld och positiv (vilket jag betvivlar), kan man ju inte påstå att hunden lider av det i direkt mening. Sannolikt tolereras detta beteende bara inom en mycket liten grupp av människor och där uppmuntras hunden till att utföra beteendet i fråga. Utanför denna trånga krets blir emellertid hunden kraftigt åthutad och betraktad som jobbig och äcklig vid utförande av samma beteende.

Sådana dubbla budskap och otydlighet, framför allt inför beteenden som tillhör en så kraftig drift som den sexuella, gör hunden frustrerad och osäker. På det sättet kan hundens lidande även tänkas kunna uppstå som en sekundär effekt efter stimulering av hundens sexuella handlingar tillsammans med människor.

Lagen
Fram till 1944 räknades tidelag som ett brott och reglerades då i samma lag som förbudet mot homosexualitet. I samband med att denna sexuella böjelse avkriminaliserades försvann också den paragraf i strafflagen som förbjöd tidelag. Rättshistorien förtäljer att mellan åren 1880 till 1944 dömdes 751 personer (övervägande del unga män på landsbygden), för att ha begått sexuella brott mot djur. Då fanns det dock inte några bakomliggande djurskyddsaspekter till förbudet mot tidelag. Dom föll uteslutande för att handlingen bedömdes som en pervers form av sexualism. De lagtexter som diskuteras i dag berör i stället effekten av handlingen; dvs djurplågeriet och lidandet hos djuret.

Sverige har i dag, till skillnad mot flertalet andra länder, inte någon bestämmelse som ovillkorligt förbjuder och straffbelägger könsumgänge mellan människor och djur. Varken brottsbalken eller djurskyddslagen innehåller uttryckliga förbud mot sexuella övergrepp på djur.

Totalt förbud mot djurpornografi står i kontrast mot det grundläggande yttrande- och tryckfrihetsintresset. I klartext är sex med djur olagligt endast om det kan bevisas att det varit frågan om djurplågeri och därmed att det sexuella övergreppet verkligen givit upphov till fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Att leda detta till bevis är svårt eftersom djuret inte kan tala det språk vi förstår.

Bild Laddas…Skarp SKK-protest
Svenska Kennelklubben skickade 5 februari i år (2004), tillsammans med Sveriges Veterinärförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund och Djurens Rätt, en hemställan om införande av förbud mot sexuella övergrepp på djur till Justitieminister Thomas Bodström och Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. SKK har tillsammans med andra djurorganisationer redan tidigare (1966 och 1988), och utan resultat, uppvaktat sittande ministrar om krav på straffbestämmelser för tidelag.

Redan 1966 skickade SKK skrivelser till Justitieministern, Jordbruksministern, Jordbruksdepartementet och Statens Jordbruksverk med krav på straffbestämmelser för tidelag samt en lagstiftning med förbud mot produktion och försäljning av djurpornografiskt material. Skrivelsen var undertecknad av 19 olika förbund, föreningar och organisationer med anknytning till hundars eller andra djurs välfärd.

Av dåvarande justitieminister Laila Frievalds svar framgick att hon vid det tillfället inte var beredd till skärpningar av lagstiftningen. 1998 sände SKK åter en skrivelse i samma ärende, nu adresserad till Justitiekanslern. Inte heller detta gav till synes något resultat.

Stoppa inte huvudet i sanden
Målet med den här artikeln är att informera om det tabubelagda problemet med sexuellt utnyttjande av hundar. Meningen är inte att vi ska misstänkliggöra ett kärleksfullt och innerligt förhållande till våra hundar. Det är grunden till en god relation mellan människa och hund. Däremot får vi inte blunda för att det existerar olika former av övergrepp på hund. En sådan medvetenhet bör kunna leda till en vaksamhet både från veterinärer och från allmänhet.

Ett upplyst samhälle bör försvåra utövandet av ett sexuellt ofredande av hunden. En öppen debatt kan förhoppningsvis i en förlängning även påverka ett beslutsfattande om en lagändring, som skyddar hunden från sexövergrepp från människan. Det har visat sig att våldsverkare ofta har börjat sin kriminella bana med att begå övergrepp på djur.

I ett vidare perspektiv kan alltså förhindrande av djurplågeri kanske leda till färre övergrepp på skyddslösa människor.

 

TABELL Individuella fall av kända och misstänkta sexuella övergrepp på hund
1: FALL Border collie ÅLDER >2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT vaginala skador. Hustru observerade när mannen hade sex med hunden. TM
2: FALL Blandras ÅLDER >2 år KÖN tik/ster. SKADA/RAPPORT Inga synliga skador rapporterade. Hundägare hävdade att inneboende utnyttjat hunden sexuellt. Denne erkände tilltaget. TM
3: FALL Dalmatiner ÅLDER ? KÖN tik SKADA/RAPPORT Plötsligt blodflöde från vulva. Vaginal skada. Hunden förmodligen våldtagen av människa. TM
4: FALL Cocker spaniel ÅLDER ? KÖN tik SKADA/RAPPORT Regelbundet återkommande inflammation i slidan. Bedömdes orsakat av mänsklig inverkan. TM
5: FALL Dalmatiner ÅLDER ? KÖN tik SKADA/RAPPORT Tik i löp med blödning innan ägglossning. Yttre skador ej konstaterade. Ägare förordade undersökn. Misstänkte att mannen ”varit i lag” med hunden. TM
6: FALL Blandras ÅLDER ? KÖN tik SKADA/RAPPORT Stora vaginala skador. Skadornas art och omfattning förorsakade misstanke om sexuellt utnyttjande. TM
7: FALL Blandras ÅLDER >2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Blödningar från vulva. Obduktion avslöjade knivsår långt in i vaginan. Blodådror i buken avskurna. #
8: FALL Blandras ÅLDER >2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Udden på strumpsticka funnen i buken. Andra änden lokaliserades till vaginan. Den 30 cm långa stickan hade stuckit hål på livmoderhalsen. TM
9: FALL Staffordshire bull terrier ÅLDER ? KÖN tik SKADA/RAPPORT Bristningar i livmodern utan naturlig skadeförklaring. Ärr-bildningar i livmoderhalsen. Ung flicka i hushållet misstänktes orsakat skadorna. TM
10: FALL Blandras ÅLDER 7 mån – 2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Vaginalt placerat främmande objekt (stearinljus), upptäckt vid avlägsnande av äggstockar på herrelös tik. TM
11: FALL Staffordshire bull terrier ÅLDER >2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Yttre blödningar runt vulvan och inre sådana i livmodern och bukväggen. TM
12: FALL Collie ÅLDER >2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Del av handtag till sopborste funnet distalt i vaginan; sekundär infektion i slidan. TM
13: FALL Engelsk bull terrier ÅLDER 7 mån – 2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Buksmärtor; misstänkt bukhinneinflammation. Vaginan punkterad av pinne. Manlig familjemedlem erkände övergrepp. TM
14: FALL Lurcher ÅLDER 7 mån – 2 år KÖN tik SKADA/RAPPORT Kvastskaft inkört i ändtarmen upp till leverns placering. #
15: FALL Yorkshire terrier ÅLDER >2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Slemhinnan runt anus förstörd och delvis nekrotisk TMdöd). Ingen naturlig förklaring till skadan. TM
16: FALL Blandras ÅLDER >2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Ändtarmsöppningen onaturligt uttänjd och båda öronen svullna. Hunden hade observerats bli sexuellt utnyttjad. TM
17: FALL Blandras ÅLDER >2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Snöre knutet runt basen av penis. TM
18: FALL Collie ÅLDER >2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Elastiskt band placerat runt pungsäcken, som var svullen och nekrotisk. Tonårssöner visade sig vara förövarna. TM
19: FALL Labrador retriever ÅLDER 7 mån – 2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Allvarligt uppsvullen, nekrotisk pungsäck och testiklar. Avtryck från avsnörning av pungen med ett brett band som avlägsnats. Fosterbarn medgav sig ha satt fast ett gummiband runt scrotum. TM
20: FALL Röd setter ÅLDER 7 mån –2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Hunden funnen ensam, blödande. Hade blivit kastrerad med en vasst redskap, som lämnat ett öppet sår. Hunden återhämtade sig inte. #
21: FALL Collie korsning ÅLDER >2 år KÖN hane SKADA/RAPPORT Stort sår vid ändtarmen. Sårets art och placering samt ägarens beteende förorsakade misstänksamhet hos veterinären. TM
? = uppgift saknas.   ster. = steriliserad.   TM = överlevt.   # = dött.KÄLLA: Något omarbetad del av tabell från Munro och Thrushfield 2001.

 

Sid Uppd.
2010-09-08
SKK

Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga.

Tel: 08/795 30 00.
Fax: 08/795 30 40.

info@skk.se
medlem@skk.se
www.skk.se
FOTNOT: Litteratur, fördjupning

Ascione, F.R. and Barnard, S. The link between animal abuse and violence to humans: Why veterinarians should care. In: Recognizing and reporting Animal Abuse: A Veterinarian´s Guide. American Human Association, Englewood, 4-10, 1998.

Gray, J. The psychology of fear and stress. Cambridge, Cambridge University Press. 1971.

Jensen, P. Stress i djurvärlden. LTs förlag, Stockholm, 1996.

Munro, H. and Thrushfield, M. “Battered pets”: Features that raise suspicion of nonaccidental injury. Journal of Small Animal Practice, 2001, May Vol. 42, 218-226.

Munro, H. and Thrushfield, M. “Battered pets”: Non-accidental physical injuries found in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice, 2001, June Vol. 42, 279-290.

Munro, H. and Thrushfield, M. “Battered pets”: Sexual abuse. Journal of Small Animal Practice, 2001, July Vol. 42, 333-337.

Munro, H. and Thrushfield, M. “Battered pets”: Münchhausen syndrome by proxy (factitious illness by proxy). Journal of Small Animal Practice, 2001, August Vol. 42, 385-389.

Rydström, Jens. Sinners and Citizens – bestiality and homosexuality in Sweden 1880 – 1950. Dissertation, Stockholms Universitiet, 2001.

Seligman, M. and Maier, S. Failure to escape shock. Journal of Experimental Psychology, 1967, 74:1-19.

Starrin, K. Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar. Betänkande av Hundansvarsutredningen. Statens Offentliga Utredningar, SOU 2003:46.

Striwing, H. Djur som brottsoffer. Nya doxa, Nora, 1998.

Tapper, Ingrid. Etologiboken. Om hundars beteenden. Bilda Förlag. 2002.

Weiss, J. Effects of coping behaviour in different warning signal conditions on stress pathology in rats. Journal of Comparative and Psychology, 1971, 77:1–13.

SKK Info-Avd.
Bild Ladas…
Bild Laddas… Bild Laddas…
Hundsport
Gå upp! Hundsport | Copyright